top of page

PROGRAM PODEŽELJA

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja republike slovenije za obdobje 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

  • Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

  • Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 
Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

  • Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

  • Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

  • Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

  • Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – ​2020 (www.program-podezelja.si/).

bottom of page